Voorwaarden deelname

Artikel 2 Voorwaarden deelname

  1. Deelname aan het Business Boksgala Roermond en de georganiseerde trainingen voorafgaand aan het Business Boksgala Roermond, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan het Business Boksgala Roermond dan wel op, rondom of tijdens de trainingen voorafgaande aan het Business Boksgala Roermond.
  2. Iedere deelnemer wordt bij aanmelding verplicht een vrijwaringsverklaring te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze verklaring zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s, verbonden aan de bokssport en het deelnemen aan de bokswedstrijd tijdens het Business Boksgala Roermond. 
  3. Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting Boksgala Roermond besluit om dit aantal aan te passen. Er zal worden gebokst in verschillende gewichtscategorieën.
  4. Van elke deelnemer wordt verwacht dat deze actief deelneemt aan de trainingen die gedurende een periode van ongeveer 6-7 maanden. Met actief bedoelen we minimaal twee keer per week. Deelnemers zijn verplicht om tijdens de training gebruik te maken van een deugdelijk gebitbeschermer (bitje) en door de Stichting Boksgala Roermond voorgeschreven hoofdbescherming (kap).
  5. Uit veiligheidsoverwegingen mogen de mannen tijdens de deelname aan de wedstrijd op het Business Boksgala een baard van maximaal 2 mm dragen. De boksers zijn verplicht om tijdens het Business Boksgala de door de Stichting Boksgala Roermond voorgeschreven kleding te dragen. De boksers zijn verplicht om tijdens de trainingen van het Business Boksgala Roermond bokshandschoenen te dragen, welke door de deelnemer zelf aangeschaft zullen worden. Tijdens het Business Boksgala Roermond is het verplicht om het bitje en de door de Stichting Boksgala Roermond voorgeschreven kap te dragen. Tevens zullen er ten behoeve van de wedstrijd door de Stichting Boksgala Roermond wedstrijd bokshandschoenen ter beschikking worden gesteld, welke de deelnemer verplicht is te dragen.
  6. Elke individuele deelnemer betaalt inschrijfgeld bestaande uit € 700,- ex BTW voor de kosten van de trainingen, een later te bepalen bedrag voor het aanschaffen van het trainingspakket alsmede een bedrag ad. € 2.300,- ex BTW voor de tafel waar 10 personen aan kunnen plaatsnemen. Iedere deelnemer spant zich tevens ten volle in om sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen ten behoeve van het Goede Doel.
  7. Een deelnemer mag geen gezondheidsproblemen hebben die een verantwoorde deelname aan het Business Boksgala Roermond in de weg staan. Aan elke deelnemer zal bij het de aanmelding worden gevraagd zulks te verklaren
  8. Is een deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om deel te nemen aan het Business Boksgala Roermond, dan kan het inschrijfgeld niet worden teruggevorderd. De tafel dient afgenomen te worden, tenzij de Stichting Boksgala Roermond anders besluit.