Algemene voorwaarden Boksgala

Artikel 1 Algemeen

 1. Dit reglement is een aanvulling op de algemene voorwaarden van Kentaa en de Stichting Boksgala Roermond. Naast dit reglement zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing op iedereen die deelneemt aan het evenement als sponsor, deelnemer, vrijwilliger, donateur, actievoerder, toeschouwer, etc. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website. Klik hier voor de algemene voorwaarden.
 2. Business Boksgala Roermond is een initiatief en programma van de Stichting Boksgala Roermond. Stichting Boksgala Roermond is een actieve netwerk business club van ambitieuze ondernemers die één of tweemaal per week onder begeleiding van professionele trainers van ‘The Golden Gloves’ uit Eindhoven samen boksen. Daarnaast organiseert Stichting Boksgala Roermond evenementen om sport & bewegen te stimuleren en om opbrengsten te genereren voor lokale, regionale of nationale Goede Doelen.
 3. Hoewel de Stichting Boksgala Roermond verantwoordelijk is voor de inhoud van het programma van het Business Boksgala Roermond en de inhoud van de website, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten en een reservering ten behoeve van een structureel en financieel gezonde organisatie, komen ten goede aan het goede doel ALS. De reservering voor de Stichting Boksgala Roermond ten behoeve van een financiële gezonde organisatie en toekomstige evenementen, bedraagt ongeveer 26,5% van de donatiegelden. Daarnaast wordt er voor de website gebruikt gemaakt van Kentaa. Van de donaties die via de website worden gedaan zal 8,5% ten goede komen aan Kentaa. De kosten voor de organisatie van het evenement worden voldaan middels de opbrengsten van de verkoop van de tafels. Het restantbedrag komt ten goede aan het goede doel.
 5. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting Boksgala Roermond is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, krijgen ook geen onkostenvergoeding.
 6. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op boksgalaroermond.nl zal het bedrag aan donaties zichtbaar zijn. De donateur is vrij hier bij het doneren al dan niet voor te betalen. Gelet op het onder 4 bepaalde zal de donatieteller dus afwijken van het bedrag dat uiteindelijk ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel. Dit teneinde ervoor te zorgen dat de organisatie financieel gezond wordt en langjarig goede doelen kan ondersteunen.
 7. Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. De Stichting Boksgala Roermond en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.
 8. De penningmeester van de Stichting Boksgala Roermond behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.
 9. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het sub 3 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting Boksgala Roermond conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vertrouwelijk behandeld.
 10. De deelnemers hebben bij de verplichte invulvelden van de inschrijving aangegeven akkoord te gaan met benaderingen voor marketingdoeleinden door de partners en sponsoren van dit event.
 11. Stichting Boksgala Roermond behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van het Business Boksgala Roermond 2019.
 12. Stichting Boksgala Roermond behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het programma te beëindigen.
 13. Stichting Boksgala Roermond behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers en/of onvoldoende afname van tafels door sponsoren, het evenement te annuleren. Inschrijfgelden van de deelnemers en tafelafnemers worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie, kosten voor de reeds gevolgde trainingen, kosten van het trainingspakket en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden die via de website zijn gedaan worden in geval van een dergelijke annulering of alternatieve invulling van het Business Boksgala Roermond niet geretourneerd en komen ook dan (met inachtneming van het onder 3 bepaalde) ten goede aan de voor dat jaar geldende goede doelen.
 14. De Stichting Boksgala Roermond maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed.
 15. Voor kandidaten die zich aanmelden om als bokser deel te nemen aan het evenement zijn er in week 11, 12 en 13 op dinsdag avond van 19:30 uur tot 20:30 uur introductie trainingen. Aan de introductie trainingen zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de reguliere trainingen bedragen € 700,- ex BTW. Dit bedrag dient de deelnemer te voldoen in twee termijnen van € 350,- ex BTW. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, kan Stichting Boksgala Roermond besluiten om de deelnemer niet aan het evenement te laten deelnemen.

Om aan de reguliere trainingen te kunnen deelnemen moet de Stichting Boksgala Roermond in het bezit zijn van een ondertekend inschrijfformulier. Daarnaast zijn deelnemers verplicht om een trainingspakket af te nemen. Het trainingspakket bestaat uit bokshandschoenen (optioneel), bandages, springtouw, gebits- en hoofdbescherming.

 1. In week 14 beginnen de reguliere trainingen. De reguliere trainingen zijn op dinsdag en donderdag van 19:30 tot 21:00 uur. In week 18 worden de 20 boksers bekend gemaakt, welke daadwerkelijk aan het Business Boksgala Roermond 2019 zullen gaan deelnemen. De boksers die niet kunnen deelnemen aan het gala, kunnen voor het bedrag ad. € 700,- ex BTW lid worden van/ meetrainen met de Stichting Boksgala Roermond. Indien de bokser geen lid wil worden van de Stichting Boksgala Roermond zal deze de tweede termijn van € 350,- ex BTW niet hoeven voldoen. De eerste termijn van € 350,- ex BTW en de kosten voor het trainingspakket blijven de boksers verschuldigd in verband met de kosten voor de reeds gevolgde trainingen. Hiervoor is de bokser vrij om in ieder geval tot week 30 deel te nemen aan de trainingen van de Stichting Boksgala Roermond.

In week 30, 31 en 32 (bouwvakantie) is er een aangepast trainingsschema.

Vanaf week 33 zal de rode en de blauwe hoek apart trainen en zal er ook op zaterdagochtend getraind worden.

Dinsdag 19:30-21:00 uur team rood en van 21:00-22:30 uur team blauw

Donderdag 19:30-21:00 uur team blauw en van 21:00-22:30 uur team rood

Zaterdag 9:00-10:30 team rood en van 10:30-12:00 uur team blauw